Høj brændselsfleksibilitet sikret med et AET Biomasseanlæg

Både AET's Forbrændingssystem og AET's biomassekedelanlæg stiller et af de førende systemer til rådighed mht. gennemprøvet teknologi baseret på lang tids erfaring med mange forskellige brændsler.

En vigtig beslutning for en investor i et biomassefyret anlæg er valget af brændsel og brændselsfleksibilitet, som vil udgøre én af de væsentligste driftsomkostninger igennem årtierne mht. driftslevetid.

 

Der skal tages hensyn til mange parametre som fx fugtindhold, størrelse, struktur, typer, indkøb, rådighed og omkostningsstruktur.

 

Lokalt indkøbt brændsel

Brændselsomkostingerne består af råmateriale, høstning, transport, flisning og håndtering. Eftersom energitætheden er syv til ti gange lavere end kul på en volumetrisk basis og to til fire gange lavere på en massebasis, er transportomkostningerne tilsvarende højere, og dette sætter en naturlig grænse for transportdistancen, typisk 100 - 150 km. Det er derfor oplagt at indkøbe brændslet lokalt samt overveje de forskellige tilgængelige brændsler.

 

Dette kan føre til brugen af en række forskellige tilgængelige brændsler samt overvejelser mht. karakteristika, fx. brændselsanalyser omhandlende fugtindhold, sporeelementer, distributionsstørrelse, tilsmudsning/slaggedannelse - se separat tabel.

 

AET Brændselssystem og AET Biomassekedel

En vigtig egenskab ved AET's Forbrændingssystem samt AET's Biomassekedel er den høje brændselsfleksibilitet.

 

AET Doseringsbeholder, AET Cellesluse og Brændselsfaldvej er designet til at yde vedvarende og meget ensartet brændselstilførsel. Det skræddersyede AET Forbrændingssystem sikrer en ensartet brændselstilførsel (gennem AET Spreader Stokers) og sikrer, at brændslet vil tørre, antænde og delvist brænde i suspension, før det lander på risten.

 

AET Bio-Risten sikrer en ensartet fordeling af primærluft henover ristoverfladen, uafhængig af brændselslag, og sammen med et sekundært og tertiært luftsystem, sikres lave NOx- og CO-emissioner. Det lave emissionsniveau er uafhængigt af brændselstyperne.

 

AET brændselserfaring

AET har erfaring med mange forskellige brændsler som fx:

 

Brændsel fra skovbrug:

 • Tømmer
 • Afgratningsaffald
 • Rødder/stubbe
 • Hækafklip
 • Skovningsaffald
 • Komposteret træ

Ikke forurenet biomassebrændsel fra industrier:

 • Savværksrester
 • Savsmuld
 • Olivenkorn/sten
 • Sheanødder/-mel
 • Rapsfrøekstrakt
 • Bio-træpiller
 • Solsikke-piller
 • Mask (distillers’ grain)
 • Siloaffald
 • Paller
 • Rent genanvendeligt træ

Landsbrugsaffald:

 • Sorghum
 • Elefantgræs
 • Majs
 • Strå

Affaldstræ brændsler (A1 – A4 brændsler eller klasse A – D):

 • Affaldstræ
 • Nedrivningstræ
 • Spånpladeaffald
 • MDF affald
 • Slibestøv
 • Jernbanesveller
 • RDF (EBS/SBS)

Andre brændsler:

 • Fjerkræsaffald
 • Kød- og benmel  (MBM)
 • Dertalolie
 • Slam

Høj brænselsfleksibilitet sikrer, at AET's teknologi tillader brændsel fra mange andre kilder og således muligheden for at kontrollere og minimere hovedparten af driftsomkostningerne.

Afgratningsaffald fra skove benyttes til mange anlæg, e.g. FunderMax-Neudörfl

Rent genanvendeligt træ er brugt til eksemplet på Cofely - BCN.

Savværksrester benyttes blandt andet af Western Wood Energy Plant.

Rester fra kornproduktion som majs kan bruges i en AET biomassekedel, fx som på Zignago Power.

Halmstrå kan bruges som mulig ekstra brændsel, fx som på Zignago Power.

DE SENESTE IDRIFTSATTE PROJEKTER
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
Zignago  Power kraftvarmeanlægget, - et 49MW kraftvarmeværk ejet  / drevet af Zignago Power s.r.l., ejet af den kendte  Marzotto famile, har siden det blev installeret i 2013 haft en meget høj rådighed (98,8%). Anlægget benytter affaldstræ og agroaffald såsom halm, miscanthus og majs. >Read more
Zignago Power s.r.l. - stor succes med grøn energi i Italien.
www.aet-biomass.dk
  //  Hjem   //  Teknologi   //  Høj brændstoffleksibilitet
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21 F
 • 9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet-biomass.com