• Nyheder

TIL KAPITALEJERNE I AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S, CVR-NUMMER 18974347

henhold til vedtægternes § 6 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S (”Selskabet”) til afholdelse


Tirsdag den 12. marts 2024, kl. 16.30på selskabets adresse: Alfred Nobels Vej 21F, 9220 Aalborg Øst med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår, at Jonas Anker Frederiksen vælges som dirigent.
   
 2. Valg af medlemmer til bestyrelsen
   
 3. Forslag om en rettet forhøjelse af selskabets selskabskapital
   
 4. Forslag om ændring af fremgangsmåde ved indkaldelse til generalforsamlinger samt indførelse af elektronisk kommunikation, og dermed ændring af vedtægternes § 5 samt tilføjelse af nyt § 10 i vedtægterne.
   
 5. Forslag om indførelse af omsættelighedsbegrænsninger for aktier i selskabet og dermed ændring af vedtægternes § 4

VEDTAGELSESKRAV
Vedtagelse på generalforsamlingen af dagsordenens punkt 1 kan ske med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 7, afsnit 4, mens vedtagelse af dagsordenens punkt 2 - 5 kræver, at mindst 2/3 af selskabskapitalen er repræsenteret på general-forsamlingen, og at forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes § 7, afsnit 6.


BREVSTEMME OG FULDMAGT


Fuldmagt
Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt til at afgive de stemmer, der er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse, beder vi Dem venligst returnere den som
Bilag 1 vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest den 8. marts 2024. Alternativt kan fuldmagten afleveres på generalforsamlingen til dirigenten.


Brevstemme
 

De har endvidere mulighed for at afgive brevstemme, inden generalforsamlingen afholdes. Såfremt De ønsker at brev-stemme, bedes De udfylde og returnere den som Bilag 2 vedlagte stemmeseddel i underskrevet og dateret stand, således den er selskabet i hænde senest den 8. marts 2024.


DAGSORDEN MV.


Dagsordenen med fuldstændig gengivelse af de forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, vil senest 2 uger før generalforsamlingen blive fremsendt til aktionærerne og være tilgængelig til eftersyn på selskabets hjemstedsadresse: Alfred Nobels Vej 21F, 9220 Aalborg Øst, alle hverdage i tidsrummet 9-15.

 

Aalborg, den 27. februar 2024
AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S

 

Marts 2024 Generalforsamling i Aalborg Energie Technik a/s
www.aet-biomass.dk
  //  Nyheder
 • Aalborg Energie Technik a/s
 • Alfred Nobels Vej 21F
 • DK-9220 Aalborg Øst, Danmark
 • Tel +45 96 32 86 00
 • aet@aet.dk